Zoekresultaat

Capelse sportverenigingen scoren!

Capelse sportverenigingen scoren!

Sportief Capelle bevraagt om het jaar alle Capelse sportverenigingen naar hun status. Dit wordt gedaan door middel een online enquête: de ‘Vitaliteitsscan’.

Er worden vragen gesteld betreffende de 7 pijlers van de sportverenigingen, de ondersteuningswens en de samenwerkingen die de vereniging aan (willen) gaan met partners buiten de sport. Uit deze test komt naar voren in welke mate de verenigingen hun continuïteit kunnen borgen en dus Vitaal zijn of zelfs Vitaal+, indien zij zich extra inzetten met of voor maatschappelijke partners.

De uitslagen van het seizoen 2016/2017 zijn binnen, en de Capelse sportverenigingen doen het overwegend zeer goed! Er zijn meer verenigingen die groeien en minder die teruglopen in ledenaantal. De verenigingen ervaren zelf ook dat zij sterker worden, het merendeel bevestigt dit.

 

 

Per pijler vallen de volgende zaken op.

Beweegprogramma’s: steeds meer verenigingen hebben en werken met een sporttechnisch beleidsplan, waarin wordt vermeld hoe zij invulling geven aan hun sport- en beweegaanbod en welke keuzes zij hierin hebben gemaakt. Deze organisatorische versterking heeft (nog) niet direct geleid tot een significant breder of ander beweegaanbod, maar de ontwikkeling is ingezet.

Strategie en Beleid: steeds meer verenigingen werken met beleidsplannen, wat zich vertaalt in een groeiende diversiteit in speerpunten van de sportverenigingen. Opvallend is dat er dit jaar voor het eerst specifieke maatschappelijke rollen, die voorbij gaan aan de kerntaak van de vereniging, zijn opgenomen als speerpunt.

Vrijwilligers en Personeel: de beschikbaarheid van niet-sporttechnische vrijwilligers is sterk verslechterd. Waar voorheen nog voldoende vrijwilligers beschikbaar waren, is er dit keer voor het eerst een overwegend tekort aan dit soort structurele commissie- en bestuursleden ontstaan. De vrijwilligerstaken die zich direct met de sport bezighouden zijn overwegend voldoende gevuld, zoals dat in voorgaande jaren ook was. Ondanks de uitdagingen op dit vlak is nog steeds slecht 25% van de verenigingen hier actief mee bezig op beleidsmatig niveau. Wel is het aantal beschikbare functieomschrijvingen sterk gestegen.

Accommodatie en Materialen: het beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de accommodatie en materialen lijkt van hetzelfde niveau te blijven. Zeer opvallend is dat het aantal verenigingen dat hier beleid op heeft, verdrievoudigd is.

Financien: de Capelse verenigingen staan er financieel vrijwel zonder uitzondering goed voor; resultaten zijn positief en er is zelfs enige speelruimte binnen de begroting. Het beeld is hetzelfde als voorgaande jaren en schetst dus een stabiel beeld.

Marketing: de interne communicatie naar zowel de organisatie als naar de leden wordt door ongeveer 75% van de verenigingen als voldoende ervaren. Opvallend is dat het vooral bij de grote verenigingen met een eigen accommodatie als onvoldoende wordt ervaren. De communicatie naar externen is stabiel gebleven. Het aantal verenigingen met een communicatiebeleid is evenwel verdubbeld ten opzicht van voorgaande monitoren.

Evaluatie: het aantal verenigingen dat de leden pro-actief bevraagt naar hun bevindingen bij de club stijgt licht. Het heeft hetzelfde niveau bereikt als het pro-actief bevragen van de bevindingen van de vrijwilligers; ongeveer de helft van de vereniging doet dit. Toch is het aantal vereniging dat ‘evalueren’ in hun beleid heeft opgenomen gelijk gebleven: de helft van de vereniging doet dit.

 

De conclusie kan zijn dat de organisatiegraad is toegenomen. Er is meer structuur in de vorm van beleid en documenten. Om het beleid verder uit te voeren en de documenten in te vullen en te gebruiken, zou het zo kunnen zijn dat er meer vrijwilligersuren in gaan zitten, wat extra druk op het aantal vrijwilligers legt en dan met name op de niet-sporttechnische vrijwilligers.